Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ xa lộ hà Nội đến cầu Rạch Chiếc).
06/01/15

* Chủ đầu tư: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

* Giá trị hợp đồng: 137.627.716.672 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 14,5 tháng

* Địa điểm: Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là công trình liên danh giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và Công ty TNHH Liên doanh xây dựng VIC cùng thì công.

Trong đó:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thi công từ Km0+545,8 đến Km 3+99,14 (CPA) với giá trị 116.841.216.561 đồng.

Công ty TNHH Liên doanh xây dựng thi công từ Km 0+000 (DPA) đến Km 0+545,8 với giá trị 20.786.500.111 đồng.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC