IDICO-CONAC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
15/11/19

Sáng ngày 15/11/2019, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đến dự Đại hội có ông Đặng Chính Trung, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty IDICO - Chủ tịch HĐQT Công ty IDICO-CONAC, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO; ông Nguyễn Phú Hà - Chủ tịch Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các quý cổ đông công ty.

Ảnh: Các đại biểu tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 công ty IDICO-CONAC


 

Đại hội đã nghe: Ông Phạm Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT).

Đại hội biểu quyết thông qua phương án thoái vốn đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) với 4.702.850 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 94,06% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua phương án thoái vốn Công ty tại IDTTĐại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện phương án thoái vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC