IDICO-CONAC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
31/05/19

Sáng ngày 31/5/2019, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự Đại hội có Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Tổng công ty IDICO, Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO; Ông Nguyễn Phú Hà - Chủ tịch Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các quý cổ đông Công ty IDICO-CONAC.


Ảnh: Đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội
 

Ảnh: Đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện Đại hội: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019; Chế độ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019; Thông qua dự án nhà ở KCN Mỹ Xuân B1-CONAC; thông qua dự án đầu tư khu trung tâm thương mại, dịch và kết hợp nhà ở khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam; sửa đổi Điều 5, Điều 11, Điều 13 thuộc Điều lệ Công ty năm 2017.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2018 là năm IDICO-CONAC tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch: tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 520.8 tỷ Đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 3% so với thực hiện năm 2017; Doanh thu 302 tỷ, bằng 101% kế hoạch năm; Lợi nhuận 38.9 tỷ, bằng 122% kế hoạch năm, tăng 45% so với thực hiện năm 2017; Cổ tức 30%, bằng 100% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,5 triệu Đồng…
 

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty
báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại Đại hội
 
Đại hội đã thảo luận, quyết định các nội dung về thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.
 
Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty và Ông Phạm Văn Thịnh; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Ngọc. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Tổng Công ty IDICO, Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Tổng Công ty IDICO và ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị; bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Tiến - Phó phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty giữ chức kiểm soát viên Công ty.

Đại hội đã thông qua phương án: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty đối với ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên HĐQT Công ty, đề cử ông Đặng Chính Trung - thành viên HĐQT công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; đề cử ông Nguyễn Đức Tiến - Kiểm soát viên Công ty giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.
Hội đồng Quản trị Công ty đã họp, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Ngọc Dũng, bầu ông Đặng Chính Trung - thành viên HĐQT công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Tùng giữ chức giám đốc Công ty thời hạn 5 năm kể từ 01/6/2019.
 
Như vậy Hội đồng Quản trị Công ty sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 gồm 05 thành viên: Ông Đặng Chính Trung (Chủ tịch HĐQT), Ông Phạm Ngọc Dũng (Ủy viên), Ông Nguyễn Hồng Hải (Ủy viên), Ông Lê Thanh Tùng (Ủy viên), Ông Đoàn Đắc Hiếu (Ủy viên). Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Đức Tiến (Trưởng ban),Ông Trần Quang Duy (Kiểm soát viên), Ông Nguyễn Tuyển Chiêu (Kiểm soát viên).
 
 
Ảnh: các cổ đông bầu cử và biểu quyết nội dung miễn nhiệm, để cử bổ sung
nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

 

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty ra mắt Đại hội

Ông Đặng Chính Trung - Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC