IDICO-CONAC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
21/09/18

Sáng ngày 21/9/2018, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO; các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các quý cổ đông công ty.


  Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO
dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 Công ty IDICO-CONAC

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các quý cổ đông tham dự đại hội

Đại hội đã nghe: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2018; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chính Dự án Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần và góp vốn đầu tư vào Thủ Thừa IDICO-CONAC; Tờ trình thông qua điều chỉnh dự án Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (lần thứ 4).
 

Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2018


Ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty
Đọc Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chính Dự án
Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần và góp vốn đầu tư vào Thủ Thừa IDICO-CONAC


 
Ông Trần Thanh Kiều - Phó giám đốc Công ty
Đọc Tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2
và Tờ trình thông qua điều chỉnh dự án Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (lần thứ 4).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung điều chỉnh như: tổng giá trị sản xuất kinh doanh 520,8 tỷ đồng, doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng, cổ tức 30%.
+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2 công suất 6500 m3/ngày/đêm.
+ Thông qua các chỉ tiêu chính Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo và chấp thuận cho IDICO-CONAC góp vốn đầu tư vào  Thủ Thừa IDICO-CONAC với tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Thủ Thừa IDICO-CONAC bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Thông qua các chỉ tiêu chính Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (điều chỉnh lần thứ 4 – mở rộng quy mô thêm 110ha); Giao Hội đồng Quản trị công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án

 

 

 

Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC