Đảng ủy IDICO-CONAC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII
03/08/18

Sáng ngày 03/08/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự và truyền đạt nghị quyết Trung ương 7 tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Dũng - Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Hội Cựu Chiến Binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các quần chúng ưu tú.

 

Hội nghị vinh dự được Đồng chí Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến tham dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII gồm:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" với mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

 

 Đồng chí Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
tham dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII

 
Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty
quán triệt việc triển khai, học tập Nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đề nghị toàn thể đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cá nhân phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, đề xuất những kiến nghị, biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC