IDICO-CONAC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
29/04/22
 
Sáng ngày 29/4/2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (MCK - ICN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 
 
Đại biểu và quý cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2022
 
Đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, IDICO-CONAC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 196.2 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm 2021; Doanh thu 184.4 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm 2021; Lợi nhuận sau thuế 42.37 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm 2021; Nộp ngân sách nhà nước 23.9 tỷ đồng; Cổ tức 45%, đạt 150% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng…
 
 Ông Trần Thanh Kiều - Phó Giám đốc Công ty
báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Về nhiệm vụ năm 2022, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giá trị sản lượng 361.8 tỷ đồng, doanh thu 340 tỷ đồng, lợi nhuận 56.1 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 40 tỷ đồng, giá trị đầu tư phát triển 211.3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6 triệu đồng /người/tháng, cổ tức 45%...
 
Tất cả các nội dung trình Đại hội đều được Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua như: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 

Các cổ đông bỏ phiếu các nội dung theo chương trình Đại hội
 
Các cổ đông bỏ phiếu các nội dung theo chương trình Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung theo chương trình Đại hội
 
Đại hội đã bầu nhân sự Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên: Ông Đặng Chính Trung, Ông Lê Thanh Tùng, Ông Đoàn Đắc Hiếu, Ông Phạm Ngọc Dũng, Ông Võ Tấn Dũng; đã bầu nhân sự Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Đức Tiến, Ông Mai Quốc Chinh và Ông Trần Quang Duy.
 
Hội đồng Quản trị Công ty đã họp, bầu Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Kiểm soát Công ty đã họp, bầu Ông Nguyễn Đức Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 
 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
ra mắt và phát biểu trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC