Hôm nay: , Ngày 21/07/2024
Hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1.
20/3/2014
Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị, ngày 30/5/2013 dự án Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đám ứng 100% khả năng xử lý nước thải phát sinh ở thời điểm hiện tại và dự phòng cho những năm tiếp theo.
Hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1.
Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị, ngày 30/5/2013 dự án Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đám ứng 100% khả năng xử lý nước thải phát sinh ở thời điểm hiện tại và dự phòng cho những năm tiếp theo.Dự án sẽ xử lý toàn bộ lượng nước thải tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 đạt tiêu chuẩn tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường.Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC